A
A
A
AA
A
A
AA
A
A
A
Horizon Zorgcentrum
Horizon Zorgcentrum
Horizon Zorgcentrum

Wet Zorg en Dwang
 

wat betekent de wet in de praktijk?

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Zorg en Dwang van kracht. Deze wet vervangt de wet BOPZ. In deze folder willen we u informeren wat deze overgang in de praktijk betekent.

Nee, tenzij
Alle mensen, ook mensen met dementie, hebben het recht om in vrijheid te leven en eigen keuzes te maken. Afspraken over professionele zorg en ondersteuning leggen wij vast in het zorgleefplan zodat duidelijk is hoe de zorgverlening er uit ziet.

Zo nu en dan komt het voor dat er zorg verleend wordt in het belang van de bewoner waar deze zich tegen verzet en/of waar deze en zijn wettelijk vertegenwoordiger niet mee instemmen. We spreken dan van ‘onvrijwillige zorg’.

 

Onvrijwillige zorg en ernstig nadeel
Wanneer sprake is van ‘onvrijwillige zorg’ dan wordt het stappenplan Wet Zorg en Dwang (WZD) doorlopen. Het doel hiervan is te zoeken naar alternatieven om ‘onvrijwillige zorg’ te voorkomen. Uitgangspunt van de WZD is dat de bewoner zo lang als mogelijk eigen regie heeft, dat zorg op vrijwillige basis wordt verleend en dat ‘onvrijwillige zorg’ alleen wordt ingezet als het echt niet anders kan, er ernstig nadeel is. Van ernstig nadeel wordt gesproken als er geen alternatief is om dat ernstig nadeel te voorkomen. Hieronder wordt verstaan:

 • levensgevaar voor de bewoner of iemand anders;
 • ernstig lichamelijk letsel voor de bewoner of iemand anders;
 • ernstige psychische, materiële, immateriële of financiële schade voor de bewoner of iemand anders;
 • bedreiging van de veiligheid van de bewoner al dan niet doordat hij onder invloed van een ander raakt;
 • de situatie dat de bewoner met hinderlijk gedrag agressie van anderen oproept;
 • de situatie dat de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is.

 

Wilsbekwaamheid - wilsonbekwaamheid
Er is sprake van wilsbekwaamheid wanneer de bewoner in staat is om op basis van voldoende relevante informatie, afgestemd op zijn begripsvermogen, een beslissing te nemen over een bepaald onderwerp. Een wilsbekwame bewoner overziet de aard en de gevolgen van de beslissing.

Wanneer een bewoner op onderdelen wilsonbekwaam is verklaard, is dit door de arts in het zorgleefdossier vastgelegd.

 

Wettelijk vertegenwoordiger
Wanneer iemand ’niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake’, oftewel wilsonbekwaam is, geldt als uitgangspunt dat een vertegenwoordiger de rechten van de bewoner namens of naast de bewoner uitvoert. De vertegenwoordiger neemt dan de beslissingen over zorg en behandeling namens de bewoner. In de brochure leest u hier meer over.

Familie
Vertegewoordiger
Mensen met een psychiatrische aandoening

Stappenplan WZD
Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief voor de zorg te vinden, dan moet een stappenplan doorlopen worden. Het stappenplan ondersteunt bij het analyseren van de situatie, bij het onderzoek of er alternatieven zijn en bij de inzet van onvrijwillige zorg te toetsen of er aan de zorgvuldigheidseisen wordt voldaan. Een multidisciplinair team stelt het stappenplan op en betrekt (externe) deskundigheid om mee te denken.

De rolverdeling binnen het multidisciplinaire team ziet er in Horizon als volgt uit:

 • Zorgverantwoordelijke: EVV of andere zorgmedewerker vanaf niveau 4. Deze handelt altijd in overleg met de arts.
 • Arts, eigen behandelend arts.
 • WZD functionaris: van Geriant, niet de eigen behandelaren. Deze is niet bij de zorg aan de bewoner betrokken. De WZD functionaris heeft primair tot taak om toe te zien ‘op de inzet van de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg en de mogelijke afbouw ervan’.
 • Deskundige van een andere discipline: psycholoog, gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie, ergotherapeut, fysiotherapeut. Deze denkt mee over de inzet van onvrijwillige zorg.
 • Deskundige die niet bij de zorg betrokken is: verpleegkundige of gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie van een andere afdeling. Deze wordt geconsulteerd bij het verlengen van de periode van onvrijwillige zorg.
 • Externe deskundige: vanuit een andere zorgorganisatie in de regio. Deze wordt geconsulteerd bij het verlengen van de periode van onvrijwillige zorg.

 

Clientvertrouwenspersoon WZD
De clientvertrouwenspersoon is laagdrempelig beschikbaar en heeft de taak een bewoner of zijn vertegenwoordiger advies en bijstand te verlenen in gevallen die samenhangen met onvrijwillige zorg, met de opname en verblijf in Horizon Zorgcentrum of het doorlopen van een klachtenprocedure. De clientvertrouwenspersoon is een onafhankelijk ondersteuner die niet werkt bij Horizon Zorgcentrum.

Heeft u vragen?
Wanneer u vragen heeft over onvrijwillige zorg bij uw naaste dan is de EVV-er, de zorgverantwoordelijke, uw aanspreekpunt.

 

Informatie over de Wet Zorg en Dwang
Meer informatie over de wet zorg en dwang vindt u op de website
https://www.dwangindezorg.nl/wzd