A
A
A
AA
A
A
AA
A
A
A
Horizon Zorgcentrum
Horizon Zorgcentrum
Horizon Zorgcentrum

Raad van Toezicht

Horizon Zorgcentrum en Horizon Wonen

 

Henk de Groot                  voorzitter
Aandachtsgebieden: HRM, remuneratie, governancecode en identiteit


Willy Smit-Schoon             vice-voorzitter
Aandachtsgebieden: juridische zaken en risicomanagement


 

Arjan Holsappel
Aandachtsgebieden: projecten en ICT


 

Herman Schoon
Aandachtsgebieden: vastgoed en financiën

 

 

Kees Ekhart
Aandachtsgebieden: vastgoed en financiën

 

 

 

Wim Meijer 
Aandachtsgebieden: zorg, kwaliteit en risicomanagement