A
A
A
AA
A
A
AA
A
A
A
Horizon Zorgcentrum
Horizon Zorgcentrum
Horizon Zorgcentrum

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
 

Kwaliteitskader

Het hoofddoel van verpleeghuiszorg is een zo goed mogelijk bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van de cliënt, door een optimale interactie tussen cliënt, zorgverlener en zorgorganisatie in het zorg- en behandelproces. De zorgorganisatie draagt zorgt voor de juiste randvoorwaarden en middelen (personeel, leren en ontwikkelen, veiligheid, informatie, financiën en fysieke omgeving) om dit hoofddoel te bereiken. De cliënt bepaalt binnen de gegeven kaders hoe zorgverleners en zorgorganisatie zo optimaal en liefdevol mogelijk kunnen bijdragen aan de kwaliteit van zijn of haar leven. Het is dan ook de cliënt die het resultaat van deze inspanningen beoordeelt: in welke mate is hij of zij tevreden over de bijdrage van de geleverde zorg aan de beoogde kwaliteit van leven.

Als basis voor het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is een model gekozen dat het beste aansluit bij de voor dit kwaliteitskader verpleeghuiszorg geformuleerde visie en uitgangspunten. Het model baseert zich zowel op de door het College voor Rechten van de Mens geformuleerde aanbevelingen voor mensenrechten in verpleeghuizen (College voor Rechten van de Mens, Februari 2016) als de beschikbare (wetenschappelijke) kennis, standaarden en informatie over kwaliteit van verpleeghuiszorg en langdurende zorg. Het is een integraal model en alle in dit model onderscheiden thema’s dragen gezamenlijk bij aan het hiervoor beschreven hoofddoel van kwaliteit in de verpleeghuiszorg.

Kwaliteitsplan/Verbeterplan

Elke verpleeghuisorganisatie dient jaarlijks een kwaliteitsplan op te stellen. Horizon Zorgcentrum doet dit in samenwerking met alle geledingen van de organisatie, inclusief de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad op een beleidsdag, waarna het MT het definitieve plan opstelt.

Het kwaliteitsplan 2018 van Horizon Zorgcentrum wil op een lerende wijze zorg dragen voor optimale zorg en ondersteuning voor cliënten/bewoners. Hierbij kijken we niet alleen naar beschikbare gegevensbronnen zoals professionele protocollen en richtlijnen maar ook naar de context van de dagelijkse praktijk. Samen werken we continu aan de verbetering van de kwaliteit van zorg en ondersteuning en ligt de nadruk vooral op een dynamisch ontwikkelproces van samen leren en verbeteren en minder op de verantwoording en handhaven aan de hand van gedetailleerde indicatoren. Voor Horizon Zorgcentrum is het leren en verbeteren niet iets vrijblijvends; continu werken aan het verbeteren van kwaliteit is de norm voor een goede zorgorganisatie en voor professionele zorgverleners.

Klik hier voor het kwaliteitsplan 2020.

Personeelssamenstelling
 

Uitgangspunten van het kwaliteitskader

Toelichting van een aantal tijdelijke normen

• “Tijdens de zorg en ondersteuning bij intensieve zorgmomenten (zoals opstaan, naar bed gaan, intake en rond het sterven) zijn er minimaal twee zorgverleners beschikbaar om deze taken te verrichten”.

• “Tijdens de dag en avond is er permanent iemand in de huiskamer of gemeenschappelijke ruimte om de aanwezige bewoners de benodigde aandacht en nabijheid te bieden en toezicht te houden.”

• “In iedere dagdienst (ook in het weekend) is er per groep iemand aanwezig die de juiste kennis en competenties heeft om separaat van de zorgtaken aandacht te besteden aan zingeving/zinvolle daginvulling van cliënten.”

• “Er is in iedere locatie voor cliënten met een indicatie verblijf met verpleging of behandeling, 24/7 een BIG geregistreerde verpleegkundige binnen 30 minuten ter plaatse”

• De minimale tijdelijke normen geven geen specifieke invulling aan de benodigde inzet in de nacht. In aanvulling op de tweede vereiste van hoofdstuk 6, verbijzonderen we hier dat het aan de verpleeghuisorganisaties is om in het kwaliteitsplan te beschrijven hoe zij in hun situatie de personeelssamenstelling in de nacht invullen

Op bovenstaande normen heeft Horizon Zorgcentrum de volgende personeelssamenstelling

Klik hier voor pdf personeelssamenstelling