A
A
A
AA
A
A
AA
A
A
A
Horizon Zorgcentrum

Meer dan het gewone


Horizon is een protestants-christelijk zorgcentrum en de meerderheid van de bewoners heeft ook die achtergrond. Het christelijk geloof en de boodschap van de Bijbel is binnen onze samenleving niet meer vanzelfsprekend. Ook bij Horizon wonen en werken steeds meer mensen met een andere religie of levensbeschouwing. Voor het doen en laten kiest Horizon voor de protestants-christelijke identiteit. Van cliënten en medewerkers wordt gevraagd de protestant-christelijke identiteit te respecteren en deze in de praktijk de ruimte te geven.

Missie
Als organisatie hebben wij een bepaald doel. Dit noemen we onze missie. Die luidt als volgt: ‘Vanuit een protestant-christelijke levensvisie bevorderen wij dat ouderen met eventuele ouderdomsproblemen zo lang mogelijk zelfstandig een zinvol leven kunnen leiden; ongeacht de geloofs- en levensovertuiging van onze bewoners bieden wij zorg aan. Wij vragen van al onze bewoners dat zij het protestant-christelijke karakter van onze organisatie accepteren en respecteren’.

Kernwaarden
De boodschap van de Bijbel, waarin ondermeer Gods Woord en het leven van Jezus Christus tot ons komen, is de inspiratiebron voor alles wat wij binnen Horizon doen. Dit is ook verwoord in de grondslag van Horizon. Voor Horizon is vooral de oproep in de Bijbel tot (naasten)liefde en omzien naar elkaar van essentieel belang. Wij hebben daar de volgende waarden aan ontleend, die leidend zijn voor onze omgang met elkaar en de manier waarop we zorg verlenen en beslissingen nemen: betrokkenheid, respect, geduldig, tolerant, solidariteit, gerechtigheid en dienstbaarheid.

Levenseinde
Wie zorgt voor ouderen komt ook voor vragen rondom het levenseinde te staan. Het uitgangspunt binnen Horizon is: we kunnen geen dagen aan het leven toevoegen, maar wel leven aan de dagen. In de laatste levensfase staat steeds het welzijn van de bewoner centraal. Wij willen ook dan alle zorg en begeleiding bieden die nodig is om onze bewoners rustig te laten sterven. Het verlichten van pijn, het wegnemen van angst en het bieden van (geestelijke) ondersteuning staan hierbij voorop.

Indien de bewoner vraagt om de beëindiging van het leven, dan zullen we daartoe de ruimte bieden. Horizon laat de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van euthanasie als een zaak tussen bewoner en de arts. Voor medewerkers en vrijwilligers van Horizon geldt dat zij niet betrokken zullen zijn bij de besluitvorming en handelingen die gericht zijn op de uitvoering van opzettelijke levensbeëindiging.